Algemene voorwaarden Dal van de Ruiten Aa

Algemene voorwaarden Dal van de Ruiten Aa

algemene voorwaarden

Bovennieuwlandsweg 1, 9541 SZ Vlagtwedde

Versie: Februari 2024

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle chalets aangeboden via de website van Dal van de Ruiten Aa. De term “huurder” verwijst in deze voorwaarden naar de persoon die een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de vakantiewoning.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht eventuele eigen voorwaarden van de huurder. Afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 – Reserveringen

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u binnen twee dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur.

Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen.

Indien u binnen 3 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via de mail. Het nalaten van deze melding geeft u geen recht op de reservering.

Artikel 2 – Betaling

Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden: Betalingen dienen via bankoverschrijving te geschieden. U dient in ieder geval binnen 5 dagen na de reserveringsaanvraag het volledige bedrag van de huursom alsmede de gehele borgsom te voldoen via bankoverschrijving. Het voldoen van een betaling van de huursom bevestigt dat u de algemene huurvoorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. Eventuele extra diensten afgenomen tijdens de huurperiode dienen contant voldaan te worden bij vertrek. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet-tijdige betaling, zoals omschreven onder a van dit artikel, bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 – Borgsom

Bij de huurder wordt een borgsom van €150,00 in rekening gebracht, ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord. De borgsom dient, zoals reeds beschreven in artikel 2, samen met de betaling van de factuur te worden voldaan. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Deze borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op een door de huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door deze restitutie niet tenietgedaan. Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

Artikel 4 – Wijzigingen

Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen.

Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 8 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.
Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/ de verblijfperiode wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 5.

Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

Artikel 5 – Annulering

Annulering door de huurder dient altijd via de geplaatste reservering ingediend te worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Bij annulering vanaf 60 dagen voor de dag van aankomst is 30% van de huursom verschuldigd.
Bij annulering tot 60 dagen voor op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.

In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Artikel 6 – Ontvangst sleutel, oplevering en gevonden items

De sleutel is te verkrijgen via een sluitelkluisje bij de toegangspoort. De code wordt u doorgegeven via de welkomstmail.

Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald.

Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode  voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

Artikel 7 – Verblijf in het chalet

Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:

Weekend: vrijdag vanaf 15:00 uur tot maandag 10.00 uur;
Mid week: maandag vanaf 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur;

De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen.

Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het huisje . Op de dag van vertrek dient u om 10:00 uur het huisje te hebben verlaten.

Het chalet is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden. Deponeer gebruikte rookwaar in de daarvoor bestemde asbak.

Buiten mag alleen open vuur worden toegepast in de daarvoor bestemde vuurplaats.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

De huursom is exclusief eindschoonmaak. Hiervoor wordt €50,– per huurperiode in rekening gebracht.

Barbecueën is niet toegestaan.

Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u vriendelijk hiermee spaarzaam om te gaan.

Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van twee personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ook feestjes zijn verboden (natuur- en stilte gebied).

Houdt de huurder zich niet aan deze voorwaarden, dan kan dit leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.

Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.

Artikel  8 – Overmacht

Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid/klachten/schade  

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend.

Wij raden u dan ook aan bij aankomst in het chalet de inventaris goed te inspecteren op gebreken.

Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van het Dal van de Ruiten Aa.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.
De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening.

Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.
Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Artikel 10 – Vertrek en eindschoonmaak

Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het chalet kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder.

Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:

 • Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten;
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;
 • Bedden dienen afgehaald te worden en de dekbedovertrekken en linnengoed moeten opgevouwen in de daarvoor bestemde wasmand gelegd worden;
 • De koelkast en vriezer dienen schoon en leeg achtergelaten te worden;
 • Etenswaren horen meegenomen te worden en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;
 • De kussens van het tuinmeubilair (graag) onder het afdak te zetten op de bank ;
 • Vuilnisbakken te hebben geleegd in de daarvoor bestemde kliko;
 • Eventuele breuk en/of schade te melden bij vertrek.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Dal van de Ruiten Aa

algemene voorwaarden

Bovennieuwlandsweg 1, 9541 SZ Vlagtwedde

Versie: Februari 2024

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle chalets aangeboden via de website van Dal van de Ruiten Aa. De term “huurder” verwijst in deze voorwaarden naar de persoon die een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de vakantiewoning.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht eventuele eigen voorwaarden van de huurder. Afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 – Reserveringen

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u binnen twee dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur.

Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen.

Indien u binnen 3 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via de mail. Het nalaten van deze melding geeft u geen recht op de reservering.

Artikel 2 – Betaling

Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden: Betalingen dienen via bankoverschrijving te geschieden. U dient in ieder geval binnen 5 dagen na de reserveringsaanvraag het volledige bedrag van de huursom alsmede de gehele borgsom te voldoen via bankoverschrijving. Het voldoen van een betaling van de huursom bevestigt dat u de algemene huurvoorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. Eventuele extra diensten afgenomen tijdens de huurperiode dienen contant voldaan te worden bij vertrek. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet-tijdige betaling, zoals omschreven onder a van dit artikel, bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 – Borgsom

Bij de huurder wordt een borgsom van €150,00 in rekening gebracht, ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord. De borgsom dient, zoals reeds beschreven in artikel 2, samen met de betaling van de factuur te worden voldaan. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Deze borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op een door de huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door deze restitutie niet tenietgedaan. Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

Artikel 4 – Wijzigingen

Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen.

Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 8 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.
Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/ de verblijfperiode wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 5.

Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

Artikel 5 – Annulering

Annulering door de huurder dient altijd via de geplaatste reservering ingediend te worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Bij annulering vanaf 60 dagen voor de dag van aankomst is 30% van de huursom verschuldigd.
Bij annulering tot 60 dagen voor op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.

In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Artikel 6 – Ontvangst sleutel, oplevering en gevonden items

De sleutel is te verkrijgen via een sluitelkluisje bij de toegangspoort. De code wordt u doorgegeven via de welkomstmail.

Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald.

Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode  voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

Artikel 7 – Verblijf in het chalet

Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:

Weekend: vrijdag vanaf 15:00 uur tot maandag 10.00 uur;
Mid week: maandag vanaf 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur;

De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen.

Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het huisje . Op de dag van vertrek dient u om 10:00 uur het huisje te hebben verlaten.

Het chalet is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden. Deponeer gebruikte rookwaar in de daarvoor bestemde asbak.

Buiten mag alleen open vuur worden toegepast in de daarvoor bestemde vuurplaats.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

De huursom is exclusief eindschoonmaak. Hiervoor wordt €50,– per huurperiode in rekening gebracht.

Barbecueën is niet toegestaan.

Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u vriendelijk hiermee spaarzaam om te gaan.

Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van twee personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ook feestjes zijn verboden (natuur- en stilte gebied).

Houdt de huurder zich niet aan deze voorwaarden, dan kan dit leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.

Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.

Artikel  8 – Overmacht

Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid/klachten/schade  

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend.

Wij raden u dan ook aan bij aankomst in het chalet de inventaris goed te inspecteren op gebreken.

Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van het Dal van de Ruiten Aa.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.
De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening.

Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.
Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Artikel 10 – Vertrek en eindschoonmaak

Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het chalet kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder.

Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:

 • Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten;
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;
 • Bedden dienen afgehaald te worden en de dekbedovertrekken en linnengoed moeten opgevouwen in de daarvoor bestemde wasmand gelegd worden;
 • De koelkast en vriezer dienen schoon en leeg achtergelaten te worden;
 • Etenswaren horen meegenomen te worden en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;
 • De kussens van het tuinmeubilair (graag) onder het afdak te zetten op de bank ;
 • Vuilnisbakken te hebben geleegd in de daarvoor bestemde kliko;
 • Eventuele breuk en/of schade te melden bij vertrek.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Veel gestelde vragen

Contactgegevens

Dal van de Ruiten Aa

Bovennieuwlandsweg 1

9541 SZ Vlagtwedde

Tel: 06 – 57523081

Mail: info@dalvanderuitenaa.nl